OK
شرکت نهادهای دامی جهاد

تاریخچه شرکت

title-leftعنوان title-right
bg-corner

شرکت نهاده های دامی جاهد در سال 1377 شمسی پس از انحلال شرکت نهاده های دامی جهاد به منظور پیگیری امور و وظایف شرکت مذکور تاسیس گردید. اين شرکت وابسته به موسسه جهاد استقلال بوده و به عنوان يکی از شرکتهاي عمومي غيـر دولتي فعاليت مينمايد و در تاريخ 1375/08/26 جهت بهره برداري از يک واحد مرکز توليد اسپرم گاو نر هلشتاين، تاسيس گرديد و در حال حاضر اين مرکـز توليد داراي بهترين گـاوهاي نر اصلاح شده مي باشد و بعنوان بزرگترين مرکز توليد اسپرم در خاورميانه شناخته شده است، که از لحاظ ژنتيکي از اهميت بسزايي برخـوردار است.

bg-corner