OK
شرکت نهادهای دامی جهادtitle-leftاخبار شرکت نهاده های دامی جاهد title-right
bg-corner
SEMEX فروش ويژه اسپرم هاي وارداتي از کمپاني
1397/04/03

فروش ويژه اسپرم هاي وارداتي از کمپاني World Wide Sires
1397/04/03


بازديد جناب آقاي دکتر رضايي معاون محترم امور دام کشور به همراه جناب آقاي دکتر عباسي رياست محترم مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي از مرکز توليد موادژنتيکي گاو شيري و گوشتي شرکت نهاده هاي دامي جاهد
1397/03/02

به گزارش روابط عمومي شرکت نهاده هاي دامي جاهد، دکتر رفيعي پور رياست سازمان دامپزشکي کشور با حضور در مرکزتوليد مواد ژنتيکي گاو شيري و گوشتي ايران واقع در شهرستان کرج که يکي از اصلي ترين مراکر توليد اسپرم وابسته به شرکت نهاده هاي دامي جاهد مي باشد ازبخشهاي مختلف اين مرکز بازديد بعمل آورد.
1397/02/25

123456
bg-corner